คูณร่วมน้อย

ภาษาอังกฤษ


n least common multiple
คำอธิบาย: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น 70 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 14 และ 35, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
คำที่เกี่ยวข้อง: lowest common multiple , l.C.M.
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนกำลังเรียนเรื่องคูณร่วมน้อย