คูณ

ภาษาอังกฤษ


v multiply
คำอธิบาย: เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ
คำตรงข้าม: หาร
ตัวอย่างประโยค: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยบวก ลบ คูณ หรือหารเลขทำให้เราคิดเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาก