คุ้มครองรักษา

ภาษาอังกฤษ


v protect
คำอธิบาย: ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้
ความหมายเหมือนกับ: ปกปักรักษา , พิทักษ์รักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: safeguard , watch over , defend , save , guard , stick up for , shield
ตัวอย่างประโยค: ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้