คุ้มครอง

ภาษาอังกฤษ


v protect
ความหมายเหมือนกับ: ปกป้อง , ป้องกัน , รักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: guard , escort , defend , preserve
ตัวอย่างประโยค: แม่ทุกคนจะยอมสู้จนตัวตายเพื่อคุ้มครองลูกของตน