คุม

ภาษาอังกฤษ


v take care
คำอธิบาย: คอยกำกับดูแล
ความหมายเหมือนกับ: ดูแล , ควบคุม
คำที่เกี่ยวข้อง: watch over , oversee , take charge of , control , guard , protect , supervise
คำตรงข้าม: ปล่อยปละ , ละเลย
ตัวอย่างประโยค: ผู้ปกครองต้องสอดส่องดูว่ารถโรงเรียนมีครูคอยคุมเด็กหรือไม่

คำที่มี "คุม" ในคำ


คุมแจ v watch over closely
คำอธิบาย: ติดตามอย่างไม่ห่างหรือไม่ให้คลาดสายตา
ตัวอย่างประโยค: พ่อเธอคุมแจแบบนี้เธอคงหนีไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้แน่

คุมเชิง v keep watch on
คำอธิบาย: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย
ตัวอย่างประโยค: คู่แข่งขันต่างก็คุมเชิงกัน

คุมตัว v restrain
คำอธิบาย: นำตัวไป

คุมเชิง adv watchfully
คำอธิบาย: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย
ตัวอย่างประโยค: จ่าไขกุญแจมือออกแล้วยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหลัง

คุมกำเนิด v control the birth rate
คำอธิบาย: ควบคุมการเกิด, ป้องกันการตั้งครรภ์
ตัวอย่างประโยค: หล่อนคุมกำเนิดด้วยการกินยาคุม

คุมขัง v imprison
ความหมายเหมือนกับ: ขัง , จองจำ , กักขัง
คำตรงข้าม: ปล่อย
ตัวอย่างประโยค: พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ

คุมแค้น v resent
คำอธิบาย: ผูกใจเจ็บและคิดอยากแก้แค้น, เก็บเอาความแค้นเข้าไว้
ความหมายเหมือนกับ: แค้น , โกรธแค้น
ตัวอย่างประโยค: ทิดขวัญคุมแค้นคนบางคนที่มาแย่งสาวคนรัก

คุมท้อง v control one´s appetite
คำอธิบาย: คุมกระเพาะอาหารหรือมดลูก

คุมสติ v remain conscious
ความหมายเหมือนกับ: คงสติ , มีสติ , ตั้งสติ

คุมราคา v control the prices of
ความหมายเหมือนกับ: ตรึงราคา

คุมฝอย n garbage
ความหมายเหมือนกับ: มูลฝอย , ขยะ , ขี้ฝอย

คุมกำลังพล v command troops
ความหมายเหมือนกับ: คุมกำลังทัพ

คุมกำลังทัพ v command troops
ความหมายเหมือนกับ: คุมกำลังพล

กรมคุมประพฤติ n Department of Probation

ระบบควบคุมคุณภาพ n quality control
ความหมายเหมือนกับ: ระบบคิวซี

ควบคุมราคา v control the prices of
คำอธิบาย: กับกำดูแลให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สูงมากจนเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: คุมราคา , ตรึงราคา
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลควบคุมราคาน้ำมันเพื่อแก้ปัญหากรณีน้ำมันขึ้นราคา

การควบคุมคุณภาพ n quality control
คำอธิบาย: เทคนิคการดำเนินงานและกิจกรรมที่ใช้เพื่อสนองความต้องการของคุณภาพ
ตัวอย่างประโยค: ในการผลิตยาจะต้องตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติทุกขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพยา

ภายใต้การควบคุม adv under control
ความหมายเหมือนกับ: ภายใต้อำนาจบังคับ
ตัวอย่างประโยค: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์ล้วนๆ

ผู้ควบคุมนักโทษ n warder
คำอธิบาย: บุคคลที่ทำหน้าที่ปกครองบุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก ให้อยู่ในกฎในระเบียบที่กำหนดไว้
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้คุมนักโทษ
ตัวอย่างประโยค: ในเรือนจำถือว่าผู้ควบคุมนักโทษมีอำนาจเต็มที่ในการลงโทษนักโทษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ

ผู้คุม n custodian
คำอธิบาย: บุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้อยู่ภายใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นผู้คุมที่เคร่งครัดในหน้าที่มาก ใครๆ ก็เกรงใจเขาทั้งนั้น

คนคุม n supervisor
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบตามที่กำหนด
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนควบคุม , ผู้คุม , ผู้ควบคุม
ตัวอย่างประโยค: ถ้าจะให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็ว คนคุมต้องเป็นคนที่มีอำนาจสั่งการได้

ที่คุมขัง n prison
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: คุก , ตาราง , เรือนจำ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่เคยผ่านที่คุมขังแห่งนี้ล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือนรกบนดิน

โปรแกรมควบคุม n control program
คำอธิบาย: โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับวางกำหนดการและตรวจการปฏิบัติการของโปรแกรมต่างๆ
หน่วยนับ: โปรแกรม
ตัวอย่างประโยค: การปฏิบัติการกลุ่มระเบียนกระทำโดยใช้โปรแกรมควบคุมข้อมูลในโปรแกรมปฏิบัติการ

ส่วนควบคุม n control part
ตัวอย่างประโยค: คำสั่งต่างๆ ในภาษาเครื่องประกอบด้วย 0 และ 1 ใช้เพื่อบอกส่วนควบคุมของคอมพิวเตอร์ว่าต้องทำอะไร

อุปกรณ์ควบคุม n control equipment
หน่วยนับ: ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: การทหารอาวุธสมัยใหม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุม ทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยควบคุม n control unit
คำอธิบาย: หน่วยควบคุมการไหลของข้อมูล
หน่วยนับ: หน่วย
ตัวอย่างประโยค: หน่วยควบคุมจะรับผิดชอบในการย้ายข้อมูล จากหน่วยความหลัก ไปยังหน่วยคำนวณ

ตัวควบคุม n controller
คำอธิบาย: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์

ตัวควบคุม n controller
คำอธิบาย: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์

ยาคุม n birth-control pill
คำอธิบาย: ยาที่กินหรือฉีดเพื่อป้องกันการปฏิสนธิ
หน่วยนับ: เม็ด, แผง
ความหมายเหมือนกับ: ยาคุมกำเนิด
ตัวอย่างประโยค: บริษัทผลิตยาในอังกฤษสามารถผลิตยาคุมกำเนิดสำหรับผู้ชายได้เป็นผลสำเร็จขนานแรก ที่ออกมาสู่ตลาดเป็นแบบฉีด

ยาคุมกำเนิด n birth-control pill
คำอธิบาย: ยาที่กินหรือฉีดเพื่อป้องกันการปฏิสนธิ
หน่วยนับ: เม็ด, แผง
ความหมายเหมือนกับ: ยาคุม
ตัวอย่างประโยค: การใช้ยาคุมกำเนิดไม่ถูกประเภททำให้เกิดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก

กรมควบคุมความประพฤติ n Department of Probation
หน่วยนับ: กรม

กรมควบคุมมลพิษ n Pollution Control Department
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศเตือนประชาชนถึงสารพิษที่ได้แพร่เข้ามา

กรมควบคุมโรคติดต่อ n Department of Communicable Disease Control
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: กรมควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศเตือนประชาชนถึงการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

การควบคุมดูแล n supervision
ตัวอย่างประโยค: การควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงของหัวหน้าทำให้พนักงานผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพดี

การควบคุมทางสังคม n social control
ตัวอย่างประโยค: ในสังคมต้องมีกลไกการควบคุมทางสังคม

การคุม n supervision
ความหมายเหมือนกับ: การควบคุม
ตัวอย่างประโยค: การคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ผู้คุมต้องมีความรับผิดชอบสูง

การคุมกำเนิด n birth control
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลส่งเสริมให้มีการคุมกำเนิดแก่ประชาชน

การคุมประพฤติ n probation
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกศาลสั่งการคุมประพฤติเป็นระยะเวลา 1 ปี

ควบคุม v control
คำอธิบาย: กำกับดูแลให้อยู่ในขอบเขตโดยใช้อำนาจ
ตัวอย่างประโยค: เขาสามารถควบคุมลูกน้องให้เชื่อฟังเขาได้ทุกคน

ควบคุม v limit
คำอธิบาย: จำกัดหรือกำหนดไว้ให้อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: จำกัด
ตัวอย่างประโยค: เธอควบคุมอาหารตามที่หมอสั่งทุกประการ

ความควบคุมดูแล n supervision
ความหมายเหมือนกับ: ความดูแล , ความกำกับดูแล
ตัวอย่างประโยค: คณะวิชาทั้งสองส่วนอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ยาควบคุมพิเศษ n controlled substance
คำอธิบาย: ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็น ยาควบคุมพิเศษ
ตัวอย่างประโยค: ยาคลอแรมเฟนิคอลที่เป็นทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ถือเป็นยาควบคุมพิเศษ

กักคุม v detain
ความหมายเหมือนกับ: กัน , ห้าม
คำตรงข้าม: ปล่อย
ตัวอย่างประโยค: ผู้ต้องหาถูกกักคุมตัวไว้บนโรงพัก

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต n production control manager
ตัวอย่างประโยค: ทางบริษัทต้องการผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิตที่มีความสามารถอย่างเร่งด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ n quality control manager
ตัวอย่างประโยค: โรงงานต้องการรับสมัครผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพที่มีความรู้และมีความรับผิดชอบสูง

โรคภูมิคุมกันบกพร่อง n Acquired Immune Deficiency Syndrome

ผู้ควบคุมเพลง n conductor
ความหมายเหมือนกับ: วาทยกร

ผู้คุมนักโทษ n warder

คนควบคุม n supervisor
ความหมายเหมือนกับ: ผู้คุม , ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม n supervisor
ความหมายเหมือนกับ: คนควบคุม , ผู้คุม

ควบคุมสติ v compose oneself
ความหมายเหมือนกับ: มีสติ

ควบคุมใจ v restraint one´s mind
ความหมายเหมือนกับ: บังคับใจ

ผู้คุมเครื่อง n mechanic
ความหมายเหมือนกับ: ช่างกล

การควบคุม n supervising
ความหมายเหมือนกับ: การคุม , การดูแล

การควบคุม n supervision

ความควบคุม n care
ความหมายเหมือนกับ: การปกครอง , การควบคุมดูแล

ควบคุมงาน v manage
ความหมายเหมือนกับ: จัดแจง , สั่งงาน

คนคุมบท n prompter
ความหมายเหมือนกับ: คนบอกบท , คนกำกับบทค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top