คุม

ภาษาอังกฤษ


v take care
คำอธิบาย: คอยกำกับดูแล
ความหมายเหมือนกับ: ดูแล , ควบคุม
คำที่เกี่ยวข้อง: watch over , oversee , take charge of , control , guard , protect , supervise
คำตรงข้าม: ปล่อยปละ , ละเลย
ตัวอย่างประโยค: ผู้ปกครองต้องสอดส่องดูว่ารถโรงเรียนมีครูคอยคุมเด็กหรือไม่