คุณภาพ

ภาษาอังกฤษ


n quality
คำอธิบาย: ลักษณะความดี, ลักษณะประจำบุคคลหรือสิ่งของ
ความหมายเหมือนกับ: คุณลักษณะ , คุณค่า
คำที่เกี่ยวข้อง: value , worth
ตัวอย่างประโยค: บริษัทรถยนต์ต่างๆ มีการปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดีขึ้น