คุกเข่า

ภาษาอังกฤษ


v kneel
คำอธิบาย: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น
ความหมายเหมือนกับ: ย่อเข่า , ยอตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: bend the knee , go down on one´s knee
ตัวอย่างประโยค: เขาคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากพระ