คุก

ภาษาอังกฤษ


n prison
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ที่คุมขัง , ตาราง , เรือนจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: jail , goal
ตัวอย่างประโยค: นักโทษที่คุมขังอยู่ในคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน