คือ

ภาษาอังกฤษ


v be
ความหมายเหมือนกับ: เป็น , หมายถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: is , am , are , mean
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคือผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่น
adv namely
ความหมายเหมือนกับ: ได้แก่ , กล่าวคือ
คำที่เกี่ยวข้อง: i.e. , that is , for example
ตัวอย่างประโยค: โลกของเราประกอบด้วยธาตุพื้นฐาน 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ