คิดไว้

ภาษาอังกฤษ


v expect
ความหมายเหมือนกับ: หวังไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: assume , think , suppose , reckon , imagine , surmise