คิดเกินราคา

ภาษาอังกฤษ


v rip off
คำอธิบาย: บอกราคาแพงเกินควร
ความหมายเหมือนกับ: คิดเกินมูลค่า
ตัวอย่างประโยค: เถ้าแก่คิดเกินราคาค่าวัสดุไปตั้งสองพันบาท