คิดหวัง

ภาษาอังกฤษ


v hope
คำอธิบาย: คาดว่าจะได้, นึกปองไว้, นึกหมายไว้
ความหมายเหมือนกับ: คาดหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: long , set one´s heart on , cross one´s fingers , look forward to , desire
ตัวอย่างประโยค: เขาคิดหวังเสมอว่าเธอจะต้องรับรักเขาและต้องแต่งงานกับเขาในที่สุด