คิดตก

ภาษาอังกฤษ


v look at the bright side of things
คำอธิบาย: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: not take to heart , take philosophically
v solve
คำอธิบาย: หาทางออกได้
ความหมายเหมือนกับ: คิดออก , คิดสำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: resolve , find a solution , unravel , figure out
ตัวอย่างประโยค: เขาคิดตกแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้น