คิด

ภาษาอังกฤษ


v estimate
ความหมายเหมือนกับ: คาดคะเน
คำที่เกี่ยวข้อง: speculate , guess , presume , conjecture , approximate
ตัวอย่างประโยค: นักภูมิศาสตร์จากบริษัทสำรวจทางอากาศคิดว่าการใช้คอมพิวเตอร์จะช่วยให้งานนี้สำเร็จได้เร็วขึ้นและประหยัด
v create
ความหมายเหมือนกับ: ประดิษฐ์ , จัดทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: make , invent , evolve
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดขึ้นมาไม่น้อยกว่า 50 ปีแล้ว
v think
คำอธิบาย: ทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ
ความหมายเหมือนกับ: นึก
คำที่เกี่ยวข้อง: conceive , imagine
ตัวอย่างประโยค: เขาคิดแบบแปลนบ้านไว้อย่างสวยหรู
v want
ความหมายเหมือนกับ: มุ่ง , จงใจ , ตั้งใจ , ปรารถนา
คำที่เกี่ยวข้อง: would like to , intend , desire
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่อยู่ตามท้องนาก็คงมีจำนวนน้อยที่คิดจะไปเรียนเมืองนอกเมืองนา
v calculate
ความหมายเหมือนกับ: คำนวณ
คำที่เกี่ยวข้อง: compute , estimate , reckon , figure , count
ตัวอย่างประโยค: นายจ้างจะคิดค่าอาหารและค่าที่พักให้ลูกจ้างโดยเรียกเก็บจากลูกจ้างภายหลัง
v consider
ความหมายเหมือนกับ: ใคร่ครวญ , ไตร่ตรอง , พิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: reflect , contemplate , meditate
ตัวอย่างประโยค: ผมพยายามคิดหาเหตุผลที่เหมาะสมกับการกระทำของเขาในครั้งนี้