คำๆ

ภาษาอังกฤษ


n word
ตัวอย่างประโยค: เขาให้เขียนเป็นคำๆ ไม่ใช่เขียนเป็นข้อความยาวๆ