คำแถลง

ภาษาอังกฤษ


n statement
คำอธิบาย: ถ้อยคำบอกเล่าหรือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ
หน่วยนับ: คำ
คำที่เกี่ยวข้อง: declaration , remark , assertion
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายรัฐบาลได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ