คำเริ่มต้น

ภาษาอังกฤษ


n preface
ความหมายเหมือนกับ: อารัมภบท , คำปรารภ , คำนำ , บทนำ
คำที่เกี่ยวข้อง: introduction , foreword
คำตรงข้าม: คำลงท้าย
n preface
ความหมายเหมือนกับ: อารัมภกถา , คำปรารภ , คำนำ , บทนำ
คำที่เกี่ยวข้อง: introduction , foreword