คำเมือง

ภาษาอังกฤษ


n Northern Thai dialect
คำอธิบาย: ภาษาถิ่นของคนในถิ่นพายัพของประเทศไทย
ตัวอย่างประโยค: พ่อก๋องอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ และต้องพูดคำเมืองเป็นพื้น