คำเท็จ

ภาษาอังกฤษ


n lie
ความหมายเหมือนกับ: คำโกหก
คำที่เกี่ยวข้อง: falsehood , fib , untrue words , untruth
n lie
ความหมายเหมือนกับ: คำปด , คำพูดไม่จริง , คำโกหก
คำที่เกี่ยวข้อง: falsehood
n lie
ความหมายเหมือนกับ: คำปด , คำพูดไม่จริง , คำโกหก
คำที่เกี่ยวข้อง: falsehood