คำเต็ม

ภาษาอังกฤษ


n full word
คำที่เกี่ยวข้อง: full name
คำตรงข้าม: คำย่อ
ตัวอย่างประโยค: บทความวิชาการไม่ควรใช้อักษรย่อ เช่น ม.ศ.5 ควรใช้คำเต็มว่ามัธยมศึกษาปีที่5 น.ร. ควรใช้คำเต็มว่านักเรียน