คำเติม

ภาษาอังกฤษ


n affix
คำอธิบาย: คำที่เติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือ ข้างหลังของคำเดิม ในภาษาคำติดต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: supplementary word