คำเชื่อม

ภาษาอังกฤษ


n conjunction
คำอธิบาย: คำที่มีหน้าที่ทำให้ความประสานคล้องจองกันหรือขัดแย้งกัน
หน่วยนับ: คำ
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์บอกว่าบทความของฉันใช้คำเชื่อมยังไม่ดีเท่าที่ควร เลยต้องเอามาแก้ใหม่