คำอธิบายเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ


n footnote
คำที่เกี่ยวข้อง: note of reference , note of page , afterthought
ตัวอย่างประโยค: ในท้ายหนังสือเล่มนี้ จะมีคำอธิบายเพิ่มเติม