คำสั่งสอน

ภาษาอังกฤษ


n doctrine
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: คำสอน , คำอบรม
คำที่เกี่ยวข้อง: teaching , instruction
ตัวอย่างประโยค: เขายึดพระพุทธพระธรรมคำสั่งสอนและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจ