คำวิจารณ์

ภาษาอังกฤษ


n comment
ความหมายเหมือนกับ: ข้อคิดเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: criticism , review
ตัวอย่างประโยค: หนังสือพิมพ์ลงพิมพ์คำวิจารณ์ของนักวิชาการในเรื่องการแต่งตั้งปลัดก.ท.ม.