คำลักษณะนาม

ภาษาอังกฤษ


n noun classifier
คำอธิบาย: คำนามที่แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ลักษณนาม
ตัวอย่างประโยค: คำว่า ท่าน เป็นได้ทั้งคำสรรพนามบุรุษที่สอง คำสรรพนามบุรุษที่สาม หรือคำลักษณนามก็ได้