คำลงท้าย

ภาษาอังกฤษ


n postscript
คำอธิบาย: คำท้ายจดหมายก่อนลงนามที่แสดงความนับถือหรือความเคารพหรือความรัก