คำราม

ภาษาอังกฤษ


v growl
คำอธิบาย: ทำเสียงขู่, ทำเสียงจากในคอดังน่ากลัว
ความหมายเหมือนกับ: ขู่คำราม
คำที่เกี่ยวข้อง: roar , snarl , grumble , bellow , bluster
ตัวอย่างประโยค: สิงโตคำรามอย่างโกรธเคือง

คำที่มี "คำราม" ในคำ


เสียงคำราม n roar
คำอธิบาย: เสียงที่ทำเพื่อขู่หรือทำให้น่ากลัว
ตัวอย่างประโยค: เสียงคำรามของเสือนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถบรรยายได้ว่าเป็นอย่างไร

ขู่คำราม v growl

ฟ้าคำราม n thunder

ฟ้าคำราม v thunder

ฟ้าคำราม v thunder
ความหมายเหมือนกับ: ฟ้าลั่น , ฟ้าร้อง

ฟ้าคำราม n thunder
ความหมายเหมือนกับ: ฟ้าลั่น , ฟ้าร้องค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top