คำฟ้องแย้ง

ภาษาอังกฤษ


n counter-claim
คำที่เกี่ยวข้อง: counter-prosecution , countercharge