คำฟ้อง

ภาษาอังกฤษ


n accusation
คำอธิบาย: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
คำที่เกี่ยวข้อง: charge , indictment , plaint
ตัวอย่างประโยค: เขาขอให้ทางราชการรับผู้ยื่นคำฟ้องกลับเข้ารับราชการตามเดิม