คำปรึกษา

ภาษาอังกฤษ


n suggestion
คำอธิบาย: ความเห็นเชิงแนะนำ
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ข้อคิดเห็น , คำแนะนำ , ข้อเสนอแนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: advice , direction , guidance , counsel
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น

คำที่มี "คำปรึกษา" ในคำ


ให้คำปรึกษา v give counsel
คำอธิบาย: ให้คำแนะนำ
คำตรงข้าม: ขอคำปรึกษา
ตัวอย่างประโยค: งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต

ให้คำปรึกษา v give counsel
คำอธิบาย: ให้คำแนะนำ
คำตรงข้าม: ขอคำปรึกษา
ตัวอย่างประโยค: งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต

ผู้ให้คำปรึกษา n consultant

การให้คำปรึกษา n guidance
ความหมายเหมือนกับ: การแนะนำ , การแนะแนวทางค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top