คำปฏิญาณ

ภาษาอังกฤษ


n promise
คำอธิบาย: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: คำสัญญา , คำสาบาน , คำมั่นสัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: vow , oath , pledge , swearer , guarantee , warrant
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนที่ได้มาร่วมชุมนุมในที่นี้ได้ให้คำปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต