คำบัญชา

ภาษาอังกฤษ


n command
ความหมายเหมือนกับ: คำสั่ง , คำประกาศิต
คำที่เกี่ยวข้อง: order , injunction , mandate , requisition , charge
ตัวอย่างประโยค: เขารีบเดินไปตามคำบัญชาของเสียงนั้นโดยเร็ว