คำนิยาม

ภาษาอังกฤษ


n definition
คำอธิบาย: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
ความหมายเหมือนกับ: คำจำกัดความ , คำอธิบายศัพท์
คำที่เกี่ยวข้อง: explanation , meaning , exposition
ตัวอย่างประโยค: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้คำนิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ