คำตั้ง

ภาษาอังกฤษ


n establishing word
คำอธิบาย: คำที่ยกขึ้นตั้งเพื่อนิยามความหมายในการทำพจนานุกรม