คำตักเตือน

ภาษาอังกฤษ


n warning word
คำอธิบาย: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
ความหมายเหมือนกับ: คำสั่งสอน , คำเตือน
คำที่เกี่ยวข้อง: caution , instruction
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย