คำชี้แจง

ภาษาอังกฤษ


n explanation
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: คำอธิบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: elucidation , exposition , reason , explication , clarification , commentary
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ต้องการคำชี้แจงจากนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการประท้วง