คำชักชวน

ภาษาอังกฤษ


n persuasion
คำอธิบาย: คำจูงใจหรือโน้มนำให้ทำตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: inducement
ตัวอย่างประโยค: เธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ตามคำชักชวนของเพื่อน