คำจำกัดความ

ภาษาอังกฤษ


n definition
คำอธิบาย: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: คำนิยาม , คำอธิบายศัพท์ , ความหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: explanation , meaning , exposition
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า