คำกล่าวอ้าง

ภาษาอังกฤษ


n allusion
คำอธิบาย: คำอ้างถึงหรือระบุถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: reference
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เขาพูดมาเป็นคำกล่าวอ้างที่ยกมาสนับสนุนพรรคพวกของตัวเองทั้งสิ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top