คำกล่าวอ้าง

ภาษาอังกฤษ


n allusion
คำอธิบาย: คำอ้างถึงหรือระบุถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: reference
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เขาพูดมาเป็นคำกล่าวอ้างที่ยกมาสนับสนุนพรรคพวกของตัวเองทั้งสิ้น