คำ

ภาษาอังกฤษ


n word
คำอธิบาย: เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว
ความหมายเหมือนกับ: เสียงพูด
คำที่เกี่ยวข้อง: speech , vocable
ตัวอย่างประโยค: เสียงของแต่ละคนนั้นพูดแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน แม้จะพูดคำเดียวกันหรือประโยคเดียวกันก็ตาม