คายตัว

ภาษาอังกฤษ


v be irritated
คำอธิบาย: รู้สึกระคายคัน
ความหมายเหมือนกับ: ระคายตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: have/feel an itch , itch , feel itchy
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ เข้าไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้า ตกเย็นคายตัวกันทุกคนจนต้องพาไปหาหมอ