คาบเกี่ยว

ภาษาอังกฤษ


v overlap
ความหมายเหมือนกับ: คาบกัน , ต่อเนื่องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: extend over , be related , be connected
ตัวอย่างประโยค: ช่วงอายุระหว่าง 15 - 25 ปี เป็นช่วงอายุที่คาบเกี่ยวระหว่างวัยรุ่นตอนปลายกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้น