คาน

ภาษาอังกฤษ


v counterbalance
คำอธิบาย: ต่างฝ่ายต่างคุมกันอยู่, ต่างฝ่ายต่างตรึงกันอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ถ่วงดุล
คำที่เกี่ยวข้อง: counterpoise
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐอเมริกาต้องใช้กำลังทหาร 4 แสนกว่านายเข้าไปในพื้นที่เพื่อคานกำลังสร้างดุลยภาพระหว่างกองทัพอันใหญ่โต มโหฬารของอิรักกับชาติอาหรับที่เป็นกลาง
n beam
คำอธิบาย: ไม้ที่ทำไว้สำหรับรองรับน้ำหนัก
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: shaft , counterpoise , prop
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บางแบบไม่มีลูกล้อที่ฐานล่างเหมือนเครื่องบินแต่ใช้คานซึ่งทำด้วยท่อนโลหะยาวรองรับตัวแทน
n shoulder pole
คำอธิบาย: ไม้สำหรับหาบหรือหามสิ่งของ
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: ไม้คาน
ตัวอย่างประโยค: ของในกระจาดทั้งสองข้างหนักจนกระทั่งคานที่แม่ค้าคนนั้นหาบโก่ง