คาดหมาย

ภาษาอังกฤษ


v expect
คำอธิบาย: นึกไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: คาดหวัง , คาดเดา , คาดการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: guess , anticipate
ตัวอย่างประโยค: สังคมไทยคาดหมายให้ผู้ชายเป็นผู้นำ และเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นผู้ชายจึงต้องรับภาระหนัก