คาดการณ์

ภาษาอังกฤษ


v anticipate
คำอธิบาย: คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: เดา , คาดหมาย , คาดคะเน
คำที่เกี่ยวข้อง: predict , foretell , foresee , forecast , guess
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตนเองคาดการณ์ผิดในเรื่องความยากลำบากของการเดินทาง