คา

ภาษาอังกฤษ


v stick
ความหมายเหมือนกับ: ค้าง , ติดอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: remain , strand , obstruct , be stuck , be pending , remain stuck , lodge in
ตัวอย่างประโยค: ลูกขนไก่คาอยู่บนกิ่งมะม่วง ยังไม่มีใครปีนขึ้นไปเก็บลงมา
n Imperata cylindrica Beauv.
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Imperata cylindrica Beauv. ในวงศ์ Gramineae ใบคาย แข็ง เอามากรองเป็นตับมุงหลังคา เหง้าใช้ทำยาได้
ตัวอย่างประโยค: บ้านตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่มีหลังคาสูง แหลม ซึ่งบางบ้านมุงด้วยกระเบื้อง บางบ้านมุงด้วยหญ้าคา