คัมภีร์ไบเบิล

ภาษาอังกฤษ


n Bible
คำอธิบาย: คำสอนในศาสนาคริสต์
ความหมายเหมือนกับ: ไบเบิล
ตัวอย่างประโยค: เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นการปฏิบัติตามคำสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล