คัมภีร์ปฐมสมโพธิ

ภาษาอังกฤษ


n life of the Buddha
คำที่เกี่ยวข้อง: name of a treatise on the Buddha´s life