คับ

ภาษาอังกฤษ


v close
คำอธิบาย: มีลักษณะหรือปริมาณเกินพอดี
คำที่เกี่ยวข้อง: firm , compact , restrict , crowd , oppress , confine
คำตรงข้าม: พอดี
ตัวอย่างประโยค: หนอนมีผนังลำตัวห่อหุ้มอยู่ภายนอกเมื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จะเต็มและคับผนังลำตัวที่หุ้มอยู่
adj tight
คำอธิบาย: มีขนาดไม่พอดีกัน
ความหมายเหมือนกับ: แคบ , แน่น , ตึง
คำที่เกี่ยวข้อง: close , compact , tight-fitting , close-fitting , small , firm
คำตรงข้าม: พอดี
ตัวอย่างประโยค: นี่เป็นเอกลักษณ์อันคงเส้นคงวาเป็นอย่างยิ่งของบุรุษเสื้อคับ หยัดร่างตรงดั่งปลายทวน

คำที่มี "คับ" ในคำ


คับข้องใจ v frustrate
คำอธิบาย: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: ข้องใจ , คับใจ , อึดอัดใจ , คับอกคับใจ
คำตรงข้าม: สบายใจ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้

คับขัน adj critical
คำอธิบาย: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, จำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทำหรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, เข้าที่ลำบากหรือจำเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ฉุกเฉิน , เดือดร้อน , ลำบาก
ตัวอย่างประโยค: แม้จะอยู่ในสภาพคับขันของชีวิตแต่เขาก็บอกกับลูกเมียให้เป็นกำลังใจให้เขาด้วย

คับคั่ง v be crowded
ความหมายเหมือนกับ: แน่น , แออัด , เนืองแน่น , เพียบ , ล้มหลาม , ยัดเยียด , เบียดเสียด , พลุกพล่าน
ตัวอย่างประโยค: เนื่องมาจากบ้านเมืองมีความเจริญผู้คนคับคั่งที่ทางไม่พออยู่กันได้อย่างสบาย กษัตริย์ผู้ปกครองจึงต้องขยายอาณาเขตออกไป

คับแค้น adv distressfully
ความหมายเหมือนกับ: ขาดแคลน , ยากจน , ยากไร้ , ขัดสน , ฝืดเคือง , ลำบาก
ตัวอย่างประโยค: เด็กบางคนที่ขมขื่นใจจากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างคับแค้นและถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย

คับแคบ adj narrow-minded
คำอธิบาย: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ตัวอย่างประโยค: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ

คับแคบ adj narrow
คำอธิบาย: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ความหมายเหมือนกับ: แคบ , เล็ก , จำกัด
คำตรงข้าม: กว้าง , ใหญ่
ตัวอย่างประโยค: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ

คับแคบ v narrow
คำอธิบาย: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ความหมายเหมือนกับ: แคบ , เล็ก , จำกัด
คำตรงข้าม: กว้าง , ใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ

คับใจ v be discontented
คำอธิบาย: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
ความหมายเหมือนกับ: อึดอัดใจ , ไม่สบายใจ , อัดอั้น
ตัวอย่างประโยค: เธอรู้สึกคับใจที่ต้องอยู่ในตำบลที่เป็นศัตรูกับเธอ

คับอกคับใจ v embarrassed
คำอธิบาย: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
ความหมายเหมือนกับ: ไม่สบายใจ , คับแค้นใจ , อึดอัดใจ
คำตรงข้าม: สบายใจ
ตัวอย่างประโยค: การที่บิดามารดาทะเลาะกันทุกวัน ทำให้เธอคับอกคับใจเป็นยิ่งนัก

คับแค้นใจ v be resentful
คำอธิบาย: โกรธและอึดอัดเพราะไม่สามารถทำตามที่ใจต้องการได้
ความหมายเหมือนกับ: แค้นใจ , คับแค้น
คำตรงข้าม: สบายใจ , โล่งใจ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าในการทำงานแต่ละวัน ต้องได้ฟังแต่คำพูดที่ไม่เป็นมิตร ชีวิตการทำงานของเรา คงเครียดและหดหู่ใจ คับแค้นใจ ไม่อยากจะทำงานในที่นั้นอีก

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา n controlee
คำอธิบาย: ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ใต้บังคับบัญชา
คำตรงข้าม: ผู้บังคับบัญชา
ตัวอย่างประโยค: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา

มีผลบังคับ v be in force
คำอธิบาย: มีอำนาจสั่งให้จำต้องปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยค: กฎหมายจราจรที่ออกมาใหม่มีผลบังคับให้ประชานชนปฏิบัติตามในต้นปีหน้า

ผลบังคับ n be valid
คำอธิบาย: ผลที่ก่อให้เกิดข้อผูกมัดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: การให้ความช่วยเหลือด้านเงินกองทุนแก่สถาบันการเงินจะมีผลบังคับ เฉพาะธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุนที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น

ภาคบังคับ adj compulsory
คำอธิบาย: ส่วนที่จำต้องทำ
ตัวอย่างประโยค: การศึกษาระดับประถมศึกษาถือเป็นการศึกษาภาคบังคับที่คนไทยทุกคนจะต้องเรียน

วิชาบังคับ n required subject
คำอธิบาย: วิชาที่กำหนดให้เรียน
หน่วยนับ: วิชา
คำตรงข้าม: วิชาเลือก
ตัวอย่างประโยค: นิสิตทุกคนต้องสอบผ่านวิชาบังคับตรงตามหลักสูตร จึงจะมีสิทธิขอจบการศึกษา

ผู้บังคับการ n commandant
คำอธิบาย: ผู้ที่อำนาจรับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้า , ผู้บังคับบัญชา
ตัวอย่างประโยค: ผู้บังคับการเรือสั่งให้หยั่งดูความลึกของน้ำ

ป้อมบังคับการ n fortress
คำอธิบาย: สะพานสำหนับเดินเรือ
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: หอบังคับการ
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ท่านเจ้าคุณจะมาตรวจราชการที่ป้อมบังคับการ ทุกคนเตรียมให้การต้อนรับเต็มที่

ผู้บังคับบัญชา n commander
คำอธิบาย: ผู้มีอำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้า , ผู้บัญชาการ , ผู้สั่งการ
คำตรงข้าม: ผู้ใต้บังคับบัญชา , ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค: ทหารต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

ภาวะคับขัน n critical situation
คำอธิบาย: ภาวะที่ต้องทำหรือสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ตัวอย่างประโยค: บริษัทของเรากำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

สัปคับ n howdah
คำอธิบาย: ที่นั่งบนหลังช้าง
หน่วยนับ: ตัว, หลัง
ความหมายเหมือนกับ: แหย่งช้าง

บังคับ v force
คำอธิบาย: ใช้อำนาจสั่งให้ทำหรือให้ปฏิบัติ
ความหมายเหมือนกับ: บัญชา , สั่ง , บงการ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนชอบบังคับขู่เข็ญคนอื่น แม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วย

บังคับการ v command
คำอธิบาย: รับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ
ความหมายเหมือนกับ: ควบคุม , กำกับ , สั่งงาน , สั่งการ
ตัวอย่างประโยค: ผู้การกองพันบังคับการทหารให้ออกปฏิบัติงาน

บังคับใจ v force
ความหมายเหมือนกับ: ห้ามใจ , ข่มใจ , อดกลั้น
ตัวอย่างประโยค: เด็กสาวพยายามบังคับใจตนเองไม่ให้หลงมัวเมาไปกับสิ่งรอบตัว

บังคับใช้ v enforce
คำอธิบาย: ให้ปฏิบัติตาม
ตัวอย่างประโยค: กฎหมายฉบับนี้มีบังคับใช้มานานแล้ว จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้

บังคับบัญชา v command
ความหมายเหมือนกับ: สั่ง , ควบคุม , บังคับการ
ตัวอย่างประโยค: ท่านนายพลบังคับบัญชานายทหารว่าให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัด

บังคับเอา v extort from
ความหมายเหมือนกับ: บังคับ
ตัวอย่างประโยค: ในเวลานั้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนจะบังคับเอากับพระมหากษัตริย์ได้

บีบบังคับ v force
คำอธิบาย: ใช้กำลังหรืออำนาจเคี่ยวเข็ญให้ทำ
ความหมายเหมือนกับ: บีบคั้น , บังคับ
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่บีบบังคับให้ลูกสาวจำยอมเข้าสู่อาชีพบริการทางเพศ

ประคับประคอง v support
ความหมายเหมือนกับ: พยุง , ทะนุถนอม , จุนเจือ , ช่วยเหลือ , เกื้อหนุน , เกื้อกูล
คำตรงข้าม: ละเลย , ทอดทิ้ง
ตัวอย่างประโยค: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จะประคับประคองรัฐบาลให้ผ่านมรสุมการเมืองที่ยุ่งยากที่สุดในรอบสองปีนี้ไปได้

กฎข้อบังคับ n regulation
คำอธิบาย: บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดไว้เป็นระเบียบหรือดำเนินการตามกฎหมาย, ปัจจุบันนิยมใช้ว่าข้อบังคับ
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: วินัย , ระเบียบ , ข้อบังคับ
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนมีกฎข้อบังคับไม่ให้นักเรียนใส่ของมีค่า เช่น แหวน สร้อย มาโรงเรียน

กรมบังคับคดี n Legal Execution Department

การบังคับใช้ n enforcement
ตัวอย่างประโยค: หากไม่มีบทเฉพาะกาลไว้ในรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในวาระเริ่มแรก

ข้อบังคับ n regulation
คำอธิบาย: บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นไว้เป็นระเบียบในการปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: กฎข้อบังคับ , กฎเกณฑ์ , ข้อกำหนด
ตัวอย่างประโยค: ส่วนราชการมีข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตาม

ความคับ n tightness

ความคับแค้นใจ n anger
ความหมายเหมือนกับ: ความแค้นใจ , ความคับข้องใจ
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้ายังคงความสงบเงียบไว้จนคนงานระบายความคับแค้นใจหมดสิ้น

ความคับแค้นใจ n distressed
ความหมายเหมือนกับ: ความแค้นใจ

ความคับแคบ n narrowness
ความหมายเหมือนกับ: ความจำกัด , ความแคบ
ตัวอย่างประโยค: ความคับแคบของบ้านทำให้มีเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี่ชิ้น

ความคับแคบ n selfishness
ความหมายเหมือนกับ: ความใจแคบ
ตัวอย่างประโยค: หล่อนไม่มีเพื่อนเพราะความคับแคบของนิสัยใจคอ

หอบังคับการ n commanding room
คำอธิบาย: ที่ซึ่งผู้บังคับการเรือและนายทหารเรือร่วมกันปฏิบัติงาน
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ป้อมบังคับการ
ตัวอย่างประโยค: เขาบัญชาการอยู่บนหอบังคับการ

มีผลบังคับใช้ v become effective

หอบังคับการ n airdrome control tower
คำอธิบาย: ที่ซึ่งผู้บังคับการเรือและนายทหารเรือร่วมกันปฏิบัติงาน
หน่วยนับ: แห่ง
ตัวอย่างประโยค: นักบินจะคอยวิทยุบอกหอบังคับการบินว่ากำลังบินอยู่ที่ระดับเท่าใดแล้ว

ผู้ใต้บังคับบัญชา n controlee
คำตรงข้าม: ผู้บังคับบัญชา

บังคับ (โดยใช้อำนาจที่มี) v enforce

ภายใต้อำนาจบังคับ adv under control

คันบังคับ n lever

ผู้ใต้บังคับบัญชา n inferior
ความหมายเหมือนกับ: ลูกน้อง
คำตรงข้าม: ผู้บังคับบัญชา , ผู้อาวุโส

เส้นบังคับ n directrix

ใจคอคับแคบ v be narrow-minded
คำตรงข้าม: ใจกว้าง

น่าคับอกคับใจ adj discomfortable
ความหมายเหมือนกับ: น่าอึดอัดใจ

น่าคับอกคับใจ v discomfort
ความหมายเหมือนกับ: น่าอึดอัดใจ

กฎบังคับ n regulation
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบังคับ , ข้อบัญญัติ

ความคับข้องใจ n anger
ความหมายเหมือนกับ: ความแค้นใจ

การบีบบังคับ n pressure
ความหมายเหมือนกับ: ความกดดัน

รองผู้บังคับการเรือ n chief officer (of a ship)

บังคับอารมณ์ v control one´s emotions
ความหมายเหมือนกับ: สะกดใจ , ข่มความรู้สึก
คำตรงข้าม: ระเบิดอารมณ์

กองบังคับการตำรวจจราจร n Thai Traffic Police Official

บังคับอารมณ์ v control one´s emotions
ความหมายเหมือนกับ: สะกดใจ , ข่มความรู้สึก
คำตรงข้าม: ระเบิดอารมณ์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top